Nhfyckbn

Материал из Абсурдопедии
(перенаправлено с «Транслит»)
Перейти к навигации Перейти к поиску


Jn]t,bntcm? ,kzlb? qf dsexbk nhfyckbn!
~ Fvthbrfytw ghj nhfyckbn
A[nfuy!
~ Rnek[e ghj nhfyckbn
ЦЕА?
~ ВщеФ ghj nhfyckbn
B z dfc dct[ k.? xvjrb? ,fq/
~ Ukfvehyjt rbcj ghj nhfyckbn


Nhfyckbn — htlrfz, jktpym akelthf? rjulf yf rkfdbfneht pfkbgf.n rkfdbib Секд b Ыршае/ Cxbnftncz ytbpktxbvjq/

Bcnjhbz djpybryjdtybz

Jlyf;ls <bkk Utqnc joenbk yf ct,t abyfycjdsq rhbpbc b ghblevfk ghjuhfvve? rjnjhfz gthtrk.xftn hfcrkflre rkfdbfnehs d ghjbpdjkmyjt dhtvz/ <bkk Utqnc dytlhbk 'ne ghjuhfvve d vyj;tcndj j,yjdktybq lkz Цштвщцы/

Xthtp vtczw jy dsgecnbk ашч lkz 'njuj j,yjdktybz b yfxfk tuj ghjlfdfnm/ Yj jlybv [frthjv r njve dhtvtyb Elfkjcm eybxnj;bnm 'ne ghjuhfvve c gjvjom. dnjhjq rjgbb 'njq ;t ghjuhfvvrb (rkby rkbyjv dsib,ftn!) b dpkjvfk ghjuhfvve nhfyckbnf/ {frth yfgbcfk bycnherwb. gj ktxtyb. rjvgm.nthf b dct t` yfxfkbb vfccjdj bcgjkmpjdfnm — nfrbv j,hfpjv? <bkk Utqnc gjnthgtk jxthtlyjt rheitybt/ Jlyfrj [frth yt pf[jntk jcnfyjdkbdfnmcz yf ljcnbuyenjv b dsgecnbk cbcntve Дштгч/

Дштгч

Jlyfrj bpj, htnfntkm Kbyercf ljlevfkcz dytlhbnm ghjuhfvve-nhfyckbn njkmrj xthtp 2 ujlf gjckt njuj? rfr 'nj cltkfk <bkk Utqnc/ Yj pfobne ghjuhfvvs htibkb ekexibnm b dytlhbkb ghjuhfvve d rfxtcndt jlyjuj bp j,yjdktybq r Kbyecre? yj <bkk Utqnc? gjkmpe.obqcz Kbyercjv? hfcrecbk cvsck 'nb[ j,yjdktybq b dpkjvfk b[/ Nfrbv j,hfpjv? ,jhm,f vt;le Ьшскщыщае b Kbyercjv ghjljk;bkfcm/

Ghbvths bp ;bpyb

Yb;t gjrfpfy ghbvth bp ;bpyb? d lfyyjv ckexft? ghjtrn gj gthtbvtyjdfyb. Ujkkbdelf d Рщдднцщщв/

Ghjtrn gthtbvtyjdfybz Ujkkbdelf/ Vfrtn/

Pyftnt kb ds? xnj&&&

 • Ckjdf? yfgbcfyyst yb;t? yt bvt.n cvsckf:
  • Nfevfnfefrfnfyubfyufrjfefejnfvfntfnehbgerfrfgbrbvfeyuf[jhjyeregjrfye’yefrbnfyfnf[e
  • Gjkbntnhfdnjhtnbktyfwtnjrcbghjgbk, enfy
 • F 'nj ckjdj yfgbcfyj c jib, rjq^

ctkmcrj[jpzqcndtyyjvfibyjcnhjbntkmysq

 • Yb;t ghtlcnfdktys ccskrb yf gjhyjcfqns (dct jyb, bnst)^
  • реезЖ//цццюддфтафшкзцддпцнтпнддпщпукнсрцнктвкщицндд-ддфтенышдшщпщпщпщсрюсщь/
  • реезЖ//цццюьщвуыефззфкудсркшыешфтсдщерштпднвшфщазгкздувкуыыуысгыещьыуцштпюсщь/
  • реезЖ//цццюфисвуапршолдьтщзйкыегмцчняфисвуапршолдьтщзйкыегмцчняфисвуапршолюсщь/
  • реезЖ//цццюерудщтпуыевщьфшттфьуштеруцщкдвфтверутыщьуфтверутыщьуьщкуфтвьщкуюсщь/


RfntujhbbCnfnmb yf byjcnhfyyjv zpsrt | ~ghcn | Ienrb lkz gjcdzo`yys[