Статья в рамках языкового портала

Портал:Samsykopedia/Degişmeler

Материал из Абсурдопедии
(перенаправлено с «Degişmeler»)
Перейти к навигации Перейти к поиску


°°°[править]

Birgün AtaköpekMergen Teatra gidýär.Ýanynda oturan adam Ataköpege öňdäki şu adamy ur saňa 5 manat berjek diýýär. Ataköpek öňdäki adama urýar we «Myrat senmäý?» diýýär. Ol adam gaharly «Men Myrat däl» diýýär. Ataköpegiň ýanynda oturan adam geň galýar, ýöne näme etjek, etjek ataköpegi urdurjak bolýar we «Ýene bir gezek ur men saňa 50 manat berjek» diýýär Ataköpegem bolýa diýp ýene bir gezek urup «Aldama dos» diýýär. Ol adamam «Ýene bir gezek ursaň ýaman bolar» diýýär we öňdaki boş oturgyçlaryň birine oturýar. Ataköpegiň ýanyndaky adam ýene ataköpege ur 100manat berjek diýýär. Ataköpegem ýaňky adamy gözläp tapýar we urýar soňra «Myrat bärde ekeniňä menem arkadaky adamy sensiň öýdüp urup dur ekenim» diýýär

°°°[править]

Bir gün magazine Ependi gelip maňa 99 sany çörek beriň diýýär. Satyjy gel şuny tegelekläp 100edeli diýýär. Ependi bolsa «Kelläň bir işleýämi 100 çöregi haçan iýip gutarars» diýýär.

°°°[править]

Bir gün Nasyreddin hojanyň eşegi ýitýär. Hojany gören adamlar hoja eşegiň ýitdi aglamak deregine hudaýa şükür etýäňmi diýeninde hoja eşegiň üstünde men bolsadym menem ýitjek ekenim ýitmedigime şükür edýän diýipdir.

°°°[править]

Bir gün AtaköpekMergen doslary bilen oturýaka, Ependi «Nepes näme diýmek» diýip sorapdyr. Hoja bolsa muňa « Nepes diýmek nefes diýmekligi nefesem dem diýmekligi aňladýar» diýp jogap beripdir. AtaköpekMergenem «Ýok Nepes sözi Ne pes Ne beýik Orta diýmekligi aňladýar» diýipdir.Edara.jpg
°°°[править]

Metjitde baý bilen garyp bile namaz okap, doga etmäge başlapdyrlar. Baý bankrota düşüp barýan zowody üçin doga edip başlapdyr. Garybam «Hudaýjan, maňa bir jübit aýagap nesip et, bir aýakgabymam ýok» diýip başlapdyr doga etmäge. Baý oňa seredip, gaharlanypdyr. Jübisinden pul çykaryp: «Bar şuňa özüňe aýakgap al, Hudaýy güymeme» diýipdir.

°°°[править]

Bir gyz bilen tanyşdym. 3 aý yranymdan soň ahyr öýünde bir gijämi geçirdim. Ir bilen tursam, tumbasynda bir oglanyň surady dur eken.
— Bu doganyňmy? — diýip soradym.
— Ýok! — diýip gulagymdan ogşap jogap berdi.
— Bu seniñ dostuňmy? — diýip gabanyp soradym.
— Ýok ezizim! — diýip gyz suraty eline aldy.
— Kim onda ol?
— Bu men, ýöne operasiýadan öň.

°°°[править]

Ependiň öýünde diwarda ýolbarsyň kellesi asyk dur. Dostlary soraýar:
— Ependi aga, bu ýolbarsy özüň awladyňmy?
— Howwa!
— Näçe okda aldyň, Ependi aga?
— 10 okda!
— 10-ysam degdimi?
— Ýok, birem degmedi!
— Onda nädip öldürdiň?
— 10 okumyň boş geçenini görüp, ýolbars gülüp-gülüp öldi.

Şeýlede[править]


Baş sahypa gidiň